Nytt Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering invigs

2 november 2017

Den 7 november invigs Uppsala universitets nya Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering. Ambitionen är att göra Uppsala till en lokal, nationell och internationell nod för forskning inom området.

Tanken är att det nya forumet ska bedriva egen forskning på området, samla lokal, nationell och internationell forskningskompetens samt utgöra en plattform för samarbete och kommunikation med externa aktörer så som Svenska institutet, Universitets- och högskolerådet, UHR och Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Internationaliseringen har medfört genomgripande förändringar för svenska lärosäten. Kursutbudet på engelska har länge ökat och antalet internationella studenter likaså, om än med en nedgång i samband med studieavgiftsinförandet 2011. Lärosäten marknadsför sig numera globalt och en mängd internationella masterutbildningar har, som en del av Bolognaprocessen, inrättats det senaste decenniet för att skapa ett sammanhållet högre utbildningsområde i Europa och närliggande länder. Jämförelser med och samarbeten mellan lärosäten i olika länder har blivit viktigare och universitetsrankningar har fått ökad uppmärksamhet och betydelse, inte minst för internationella studentflöden.

Ämnet är även politiskt högaktuellt. En statlig utredning pågår med målet att bland annat utarbeta en ny internationaliseringsstrategi och se över studieavgiftssystemet i syfte att öka antalet inkommande studenter, inte minst från utvecklingsländer. EU-kommissionen har målet att 20 procent av alla utexaminerade studenter ska ha genomfört åtminstone en del av sin utbildning utomlands genom exempelvis en utbytestermin, ett mål som Sverige ännu inte uppnått.

– Forskning om den högre utbildningens internationalisering är märkligt nog eftersatt i Sverige, som i övrigt fäster stor vikt vid att internationalisera lärosätena och göra dem konkurrenskraftiga på den globala utbildningsmarknaden. Mycket av den forskning som bedrivs finns just vid Uppsala universitet, och vi har även täta kontakter med flera ansvariga myndigheter och berörda organisationer, så det känns som ett naturligt steg att samla detta inom ett mer formellt forskningsforum, säger Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och vetenskaplig ledare för det nya forumet.

Invigningen av rektor Eva Åkesson äger rum i samband med arrangemanget Global Super Tuesday och firandet av EU:s utbytesprogram ERASMUS 30-årsjubileum på Blåsenhus.