Pris för välförtjänt vetenskapligt arbete till juristen Jameson Garland

17 mars 2017

Jameson Garland, jur.dr vid Uppsala universitet, har tilldelats Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för hans avhandling: "On Science, Law, and Medicine: The case of gender- ”normalizing” interventions on children diagnosed as different in sex development" (2016). Prissumman är på 50,000 kronor. Priset delas ut i samband med Vitterhetsakademiens årshögtid i Riddarhuset den 20 mars av H.M. Konungen.

I sin avhandling, som är skriven på engelska, behandlar Jameson Garland frågan om könsnormaliserande behandling av spädbarn som fötts med en ”avvikande könsutveckling”. Syftet är att utreda behandlingarnas laglighet enligt svensk och amerikansk rätt med hjälp av en kritisk rättslig metod. Valet av de studerade rätts-ordningar; den amerikanska och den svenska, motiveras bland annat av att dessa på olika sätt varit historiskt viktiga på området där USA har lett utvecklingen av medicinsk behandling, medan Sverige tidigt var ett föregångsland vad gäller regleringen rörande byte av juridiskt kön.

Avhandlingen spänner över ett flertal rättsliga områden. De materiella reglerna rörande bland annat medicinsk rätt, familjerätt samt regeringen om könstillhörighet granskas ingående. Men också den medicinska praktiken behandlas, inklusive begrepp som informerat samtycke och vetenskap samt beprövad erfarenhet. Den rättsliga regleringen studeras i ljuset av både genusteori och individens civila och mänskliga rättigheter som de slagits fast i internationella dokument.

Läs mer om avhandlingen

Samtliga pristagare och medaljer som utdelas av Kungl. Vitterhetsakademien