Uppsala ett av fyra lärosäten med uppdrag att bedriva praktiknära skolforskning

10 mars 2017

För att öka elevers och svenska skolans måluppfyllelse behövs det mer forskning om skolans verksamhet och undervisningen i klassrummet. Regeringen har i dag beslutat att ge fyra universitet i uppdrag att bedriva praktiknära forskning i samverkan med kommuner och friskolor inom ramen för en försöksverksamhet.

Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vila på en vetenskaplig grund. Med praktiknära forskning menas den kunskap som har direkt nytta och användbarhet i skolan. Satsningen ska bidra till att stärka den vetenskapliga grunden, elevernas måluppfyllelse och förbättra undervisningen.

Regeringen har nu meddelat att Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet får i uppdrag att tillsammans med kommuner och friskolor initiera forskningssamarbeten som kommer att bedrivas på skolor och i klassrum. Universiteten ska tillsammans med övriga medverkande sprida resultaten av försöksverksamheten och de olika samverkansmodeller som används. 2017 satsar 15 miljoner kronor, summan ökar till 20 miljoner kronor 2018 och därefter till 30 miljoner kronor per år fram till 2022.

– Detta är helt i linje med vad Uppsala universitet efterfrågade inför forskningspropositionen, en satsning på praktiknära forskning skolan motsvarande den kliniska forskning som finns inom vårdområdet. Det är glädjande att regeringen lyssnat på detta, säger rektor Eva Åkesson.

Den nya satsningen skulle bland annat kunna möjliggöra för kommunlektorer att ha forskning i sin tjänst hos huvudmannen, att skapa delade tjänster för lektorer hos huvudman och lärosäte samt öka möjligheterna för lärarstudenter att delta i forskningsprojekt hos huvudmannen.

- Dessa initiativ skulle stärka den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten genom en ny infrastruktur för forskning och utveckling. Försöksverksamheten innebär att modeller för samverkan om praktiknära forskning mellan skolhuvudmän och lärosätet ska prövas och utvecklas, säger Elisabet Nihlfors, dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid universitetet.

Regeringen har även utsett Cecilia Christersson, vice rektor vid Malmö högskola, till särskild utredare för att ta fram förslag på hur lärosäten som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning tillsammans med kommuner och friskolor.

Läs mer om regeringens satsning.