Forskningsnoder för nya idéer

12 december 2016

Tre nya forskningsnoder inom fakulteten för utbildningsvetenskaper har fått finansiering för att söka nya vägar till forskningsidéer och tvärvetenskap.

Tre forskningsnoder har fått medel från fakulteten för utbildningsvetenskaper för att utveckla ett samarbete. Forskningsnoder är nätverk och samarbetsplattformar för forskare mellan olika enheter inom fakulteten och med aktörer utanför fakulteten. Förhoppningen är att forskningsnoderna ska möjliggöra en utveckling av nya forskningsidéer och forskningsprojekt.

– Medlen till forskningsnoderna är tänkta för forskare som har längtat efter att få utforska en fråga men inte riktigt hittat någon extern finansiär att söka medel hos, säger Elisabet Nihlfors, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Forskningsnoderna binder ihop forskare, doktorander och studenter på avancerad nivå mellan olika enheter i olika teman snarare än olika vetenskapliga discipliner.

– De frågor samhället ställs inför är gränslösa men det är inte alltid möjligt att söka forskningsmedel som premierar det gränslösa, utan de är snarare indelade i discipliner, säger Elisabet Nihlfors och tecknar stuprör i luften.

Medlen till forskningsnoderna gör det möjligt för forskarna att utforska och formulera forskningsprojekt och kanske söka alternativa forskningsfinansiärerna.

– Dagens samhällsutmaningar är väldigt komplexa och innebär en problematik som gör att forskare söker nya konstellationer. Forskningsnoderna är ett sätt att stödja forskare som söker nya infallsvinklar att träffas  och lära av varandra för att hitta vägar framåt. Jag tror att det är i gränssnitten mellan olika discipliner som nya upptäckter finns.

De tre forskningsnoder som fått finansiering av fakulteten för utbildningsvetenskaper är:

  • Identity matters: power, knowledge and place.
  • Revisiting regional sociobiophysical transformation.
  • Språk, internationalisering, migration och utbildning.

---

Läs vidare: