Institutet för utbildningsrätt analyserar likvärdig utbildning

6 december 2016

Den 30 november inbjöd Juridiska fakultetens Institut för utbildningsrätt - IfU - till en endagskonferens med temat "Likvärdig utbildning".

Konferensen var välbesökt, med ungefär 130 deltagare från både den akademiska världen och samhället i övrigt såsom representanter från centrala myndigheter som Skolverket, Skolinspektionen och Universitetskanslersämbetet, skolrektorer, SKL, lärarförbunden och Friskolornas riksförbund m.fl.

Dagen inleddes med tre huvudtalare under förmiddagen, för att efter lunch övergå till 15 mindre föredrag och seminarier som pågick parallellt, där konferensdeltagarna själva fick välja vilka av seminarierna de ville delta i.

Förmiddagens första talare var, efter inledande ord av Juridiska fakultetens dekanus professor Mattias Dahlberg, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson, med föredragstiteln "Likvärdig utbildning - utopi eller verklighet?". Därefter tog Ulf P Lundgren, professor emeritus vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, vid med sitt föredrag "Från jämlikhet till valfrihet - En betraktelse över den politiska styrningen av den obligatoriska skolan". Lotta Lerwall, docent i offentlig rätt, avslutade förmiddagssessionen med sitt föredrag "Rättsvetenskapliga perspektiv på en likvärdig skola".

Konferensen avslutades med en paneldiskussion, med tillfälle till frågor och synpunkter från publiken.Inbjudare till konferensen, IfU - Institutet för utbildningsrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, syftar till att på bredast möjliga sätt inspirera till, stödja och bedriva forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige, med fokus på skola och högskola.

Tillsammans med forskarkollegorna jur. dr Victoria Enkvist, docent Lotta Lerwall och jur. dr Gustaf Wall, fick professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin förra året anslag från Vetenskapsrådet med ca 11,8 miljoner kronor för ett forskningsprojekt med just temat "En likvärdig skola".

Rektor Eva Åkesson
Foto: Maria Cicilaki
Paneldebatt, från vänster:
Moderator Sverker Scheutz, Ulf P Lundgren, Eva Åkesson, Lotta Lerwall och Olle Lundin
Foto: Maria Cicilaki