Avtal om samverkan för stärkt konkurrenskraft

2 december 2016

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Pia Sandvik, vd för RISE – Research Institutes of Sweden – skriver under intentionsavtalet om samverkan.

Uppsala universitet har tecknat ett intentionsavtal med forskningsinstituten RISE – Research Institutes of Sweden – ett nätverk för svenska forskningsinstitut. Genom ökad samverkan och partnerskap mellan universitet och industriforskningsinstitut ska konkurrenskraft och tillväxt stärkas.

Ett sammanhållet innovationssystem är avgörande för att kunna erbjuda ett globaliserat svenskt näringsliv kunskaper som stärker konkurrenskraft och tillväxt på olika sätt från grundläggande studier till utvecklingsprojekt och kommersialisering. Detta underlättas genom ökad samverkan och partnerskap mellan universitet och industriforskningsinstitut. Framför allt har det visat sig att små och medelstora företag enklare finner ingångar till rätt kompetens via kontakter med forskningsinstitut än via direktkontakter med universiteten, medan de stora företagen vanligen har upprättade direktkontakter med universitet.

Syftet med avtalet är att stärka Uppsala universitets och RISE position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden. Avtalet ska också bidra till att knyta utbildningen närmare tillämpad forskning och innovationssystem och stimulera studenternas kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

RISE och Uppsala universitet har kommit överens om några områden där det finns goda förutsättningar för fördjupad samverkan:

 • Avancerade faciliteter för teknologiutveckling, produktion och testning (t ex FREIA, Ångströmverkstad, UppTech)
 • Det digitala samhället/Internet of Things (IoT)
 • Energi med KIC InnoEnergy
 • Hälsoområdet med EIT Health
 • Nanoteknologi
 • Testbäddar för t ex biologiska läkemedel, IoT och kulturarv
 • Gotlandssamarbetet/Hållbara Gotland

Exempel på samverkansområden inom avtalet är att:

 • Söka medel för och driva gemensamma forskningsprojekt
 • Anordna seminarier och workshops
 • Driva och ge synpunkter på utredningar och förstudier
 • Delta i rekrytering och handledning av doktorander
 • Delta i kurser och utbildningar
 • Informera om resurser och forskningsmiljöer bl.a. gentemot finansiärer
 • Ömsesidigt medverka i råd, styrelser m.m.
 • Planera, utnyttja och samfinansiera dyrbar utrustning


Om RISE
RISE – Research Institutes of Sweden – är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft.

RISE är det gemensamma varumärket för svenska industriforskningsinstitut. I dag ingår 16 institut i RISE. Visionen är svenska forskningsinstitut som konkurrerar framgångsrikt på en global kunskapsmarknad och är i världsklass i utveckling och förnyelse av det svenska näringslivet. Institutens forsknings- och innovationsverksamhet ska bidra effektivt till en hållbar samhällsutveckling.