Nya priser och utmärkelser till uppsalaforskare

15 november 2016

Mottagare av Uppsala universitets Oscarspris, Geijerska pris och Torgny Segerstedt-medalj har nu utsetts. Priserna och medaljen delas ut vid vinterpromotionen i januari nästa år.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta. I år tillfaller priset F.D. Terje Falck-Ytter, institutionen för psykologi och F.D. Jonathan Scragg, institutionen för teknikvetenskaper.

Terje Falck-Ytter har i sin doktorsavhandling på ett nydanande och framgångsrikt sätt studerat små barns psykologiska och perceptuella förmågor genom sofistikerad ögonrörelseteknik. Resultaten som beskriver tidiga åldersrelaterade skillnader i förmågan att predicera andras handlingar har väckt betydande internationellt intresse. Efter som doktorsavhandling har Falck-Ytter initierat fler forskningsprojekt. I ett av dessa projekt studerar han risken för småsyskon till barn med ADHD- eller autismdiagnos att själva utveckla dessa diagnoser. Falck-Ytter har på kort tid etablerat nationellt och internationellt forskningssamarbete. Han uppvisar en imponerande forskningsproduktion med ett stort antal publikationer i välrenommerade tidskrifter.”

Läs mer om Terje Fack-Ytters forskning: ”Projekt småsyskon”

Jonathan Scragg har en doktorsexamen, daterad september 2010, i fysikalisk kemi från University of Bath i Storbritannien. Avhandlingen handlar om tillverkning och analys av materialet kesterit som används i solceller. Efter sin examen blev han anställd som postdoktor vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, där han fortfarande är verksam, nu som forskare. Jonathan Scragg har skrivit en serie helt nydanande arbeten främst om hur processningen av materialet styr dess elektriska egenskaper. Dessa arbeten har citerats ungefär tusen gånger, vilket vittnar som den stora betydelsen av Scraggs forskargärning.”

Läs mer om Jonathan Scraggs forskningsområde: ”Tunnfilmssolceller”

Torgny Segerstedt-medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988. Medaljen utdelas vartannat år till svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna. Till medaljen är knuten en prissumma på 200 000 kronor.

Årets mottagare av Torgny Segerstedt-medaljen, Inger Österdahl, är professor i folkrätt och hennes forskning har koncentrerats till två huvudsakliga områden: ius bellum, eller krigets lagar, samt offentlighet i en internationell kontext och skydd för grundläggande rättigheter. Hon har arrangerat och deltagit i ett stort antal vetenskapliga konferenser. Förhållandet mellan juridik och politik är också ett återkommande tema. Hon bidrar också till den allmänna debatten genom bland annat artiklar i dagstidningar.

Läs mer om Inger Österdahls forskning.

Geijerska priset utdelas vart tredje år till forskare vid Uppsala universitet som under den mellanliggande perioden disputerat på en avhandling över något till svenska historien hörande ämne som bedöms särskilt framstående.

I år har två pristagare utsetts: Susanna Erlandsson, vik. universitetslektor vid historiska institutionen för sin avhandling Window of Opportunity: Dutch and Swedish Security Ideas and Strategies 1942-1948 och Henric Häggqvist vid ekonomisk-historiska institutionen för avhandlingen On the Ocean of Protectionism. The Structure of Swedish Tariffs and Trade 1780-1830.

Priserna och medaljen delas ut vid vinterpromotionen den 27 januari.