Nya hedersdoktorer vid juridiska fakulteten

6 oktober 2016

Juridiska fakulteten har utnämnt två ledande forskare, professor emeritus Markku Helin och professor emerita Adrienne Héritier, till hedersdoktorer.

Markku Helin har varit verksam vid Helsingfors universitet, Finska Akademin och Åbo universitet, där han år 1989 utsågs till biträdande professor i privaträtt och år 1998 till ordinarie professor i familje- och arvsrätt. Hans forskning sträcker sig från civilrätten i stort till rättsfilosofi och allmän rättslära, till internationell familje- och arvsrätt, till kritiska analyser av tillämpningen av s.k. supernormer och, senast, analyser av kraven på forskningsetik inom rättsvetenskaplig forskning.

Hans forskargärning präglas av en kritisk-analytisk hållning, stor medvetenhet om rättssystematikens och rättsteorins betydelse och en förmåga att sätta insikterna i direkt praktisk tillämpning i det egna författarskapet och i arbetet som lagstiftningsråd vid Finlands justitieministerium under perioden 1995-2011.

Som lagstiftningsråd hade Markku Helin ett tungt ansvar för – och stort inflytande på – all den lagstiftning som antogs i Finland på de familje-, arvs- och förmynderskapsrättsliga områdena inklusive den internationella familje- och arvslagstiftningen under denna period.

Adrienne Héritier är professor emerita i statsvetenskap och verksam vid European University Institute (Florens) samt Max Planck Institute for Research on Collective Goods (Bonn) och Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Rom). Hennes forskning fokuserar på europeiskt beslutsfattande, teorier om nya styrformer samt reglering av marknader.

Adrienne Héritier har genomgående samarbetat över gränserna mellan olika samhällsvetenskapliga discipliner och framgångsrikt sammanfört unga forskare från många länder i sina projekt. På detta sätt har hon gjort ett ideal levande. Som ett uttryck för detta var Adrienne Héritier under 2015 anställd vid juridiska fakulteten på Uppsala universitet, som innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.