Juristprogrammet delas upp i kandidat- respektive magisterprogram?

14 mars 2016

Personporträtt på Mattias Dahlberg fotograferat utomhus.

Eventuellt kommer juristprogrammet att delas upp i ett kandidat- och ett magisterprogram, berättar Mattias Dahlberg, dekan för juridiska fakulteten.

Det återstår ungefär halva mandatperioden för dekan och ledamöter i fakultetsnämnden för juridiska fakulteten. Vi träffade dekanen Mattias Dahlberg för att höra vad som hänt och vad som kommer framöver.

– Det har varit intensiva ett och halvt år. Väldigt kul och intressant, jag har lärt mig mycket om hur Uppsala universitet fungerar och lärt mig om fakultetens egen verksamhet. Första året var jag runt och pratade med många medarbetare för att lära känna dem, verksamheten och fånga upp aktuella frågor. Förra året flyttade vi in i kvarteret Munken, lärarna är nöjda med flytten och studenterna har fått fina lokaler med bland annat tysta läsplatser men det har blivit något färre läsplatser i biblioteket som också har flyttat.

– Nu arbetar vi med fakultetens mål- och strategidokument, vi har en arbetsgrupp som tittar på utvecklingen av forskning, utbildning och samverkan. Tidigare har vi haft det i verksamhetsplanen men den har blivit överbelamrad med information. Vi räknar med att ta beslut i början av hösten, vi låter det ta relativt lång tid för att lyssna och förankra med alla inom fakulteten innan vi fattar beslut.

– Vi funderar på att Bolognaanpassa juristprogrammet, det vill säga dela upp programmet i en kandidatexamen och en magisterexamen. Juristprogrammet är idag fyra och halvt år, vi har undantag eftersom det är en yrkesutbildning. Men det finns skäl att överväga en anpassning, studenterna får då en möjlighet att avsluta efter tre år, läsa det juridiska magisterprogrammet eller läsa ett annat magisterprogram och plocka ihop en egen utbildning. Vi kommer förstås att föra en dialog om en eventuell Bolognaanpassning med lärare, studenter och mottagare av våra studenter, till exempel Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Advokatsamfundet.

– Vi kommer förmodligen också att se över ämneskombinationerna i våra terminskurser. Kombinationerna skapades i början av 90-talet och samhällsförändringarna gör det nödvändigt med en översyn för att anpassa ämnesutbudet.

– På forskningssidan lägger vi mycket energi på att öka våra forskningsanslag, både vårt basanslag och de externa anslagen. Juridiska fakulteten har en snedfördelning mellan anslagen till utbildning respektive forskning, vi har en oproportionerligt liten del forskningsanslag. Men en förändring är på gång, nu senast när området fick ökat basanslag från regeringen fick juridiska fakulteten en större andel forskningsanslag. Men vi måste också bli bättre på att söka externa anslag och göra bättre forskningsansökningar. Under våren kommer jag att ha samtal med våra forskningsgrupper och uppmuntra till att söka externa anslag.

– Inom forskningen arbetar vi också på en inventering och vidareutveckling av migrationsforskningen på uppdrag av områdesnämnden. Vi vill också göra en satsning på juridisk forskning med koppling till Östeuropa och Ryssland, vi har en del sådan forskning redan idag men vill samla forskningen och skapa en attraktiv forskningsmiljö.