65 miljoner kronor till forskning om Arktis framtid

5 maj 2020

Nu samlas 50 forskare i åtta länder för att med enad kraft ta ut riktningen för en hållbar utveckling av Arktis. ”Vi står inför en stor och nödvändig uppgift” konstaterar Corine Wood-Donnelly, forskare vid Uppsala universitet och initiativtagare till JUSTNORTH.

Den arktiska regionen befinner sig mitt i en rad omstörtande förändringar. Den globala uppvärmningen drabbar polerna extra hårt, vilket i sin tur påverkar allt från ekosystem och levnadsvillkor till den ökande exploateringen av arktiska naturresurser. I syfte att bidra till en hållbar utveckling av Arktis anslår nu Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation – 6 000 000 euro till det tvärvetenskapliga initiativet JUSTNORTH: Toward Just, Ethical and Sustainable Arctic Economies, Environments and Societies.

Corine Wood-Donnelly, Uppsala universitet

– Arktis är känsligt för störningar och att rubba dess unika miljöer kommer att ge konsekvenser för hela världen. Ska regionen klara sig över tid krävs ny kunskap om bland annat rättviseaspekter på de globala klimatmålen och den ekonomiska expansionen i Arktis. Dit når vi bara i vetenskaplig samverkan, och i JUSTNORTH samlar vi 50 forskare vid 15 partnerorganisationer i åtta länder. Tillsammans ska vi genomföra 18 studier i syfte att ge beslutsfattare stöd att ta ut riktningen för en klok och långsiktig utveckling av Arktis, säger Corine Wood-Donnelly, forskare vid institutet för Rysslands- och Eurasienstudier och initiativtagare till JUSTNORTH.

Vill bidra till EU:s integrerade policy för Arktis

De utmaningar Arktis står inför är resultatet av många års oförsiktig exploatering vilket lämnat djupa socioekonomiska och miljörelaterade sår i regionen. Redan år 1996 bildades det Arktiska rådet, ett samarbetsorgan för regeringar och ursprungsbefolkningar i de åtta arktiska staterna. Under Sveriges tid som ordförande formulerades en rapport som tydliggör vikten av att stärka den arktiska motståndskraften. I rådets rekommendationer ingår bland annat internationell samverkan för att med hänsyn till ingångna avtal bevara regionens unika värden och att bidra till stärkta arktiska samhällen.

– Att säkerställa hållbarhet och rättvisa i långsiktiga agendor är ett komplext arbete som inkluderar en mängd perspektiv. Vi kommer inom ramarna för JUSTNORTH att granska fiske, turism, energi, transport, inhemska ekonomiska aktiviteter och ytterligare en rad näringar. I dessa ryms frågor vars svar kommer att ge viktiga insikter om fördelar, risker och möjligheter med olika vägar att utveckla regionen, vilket kan bli ett värdefullt bidrag till arbetet med EU:s integrerade policy för Arktis, säger Corine Wood-Donnelly.

Dokumentärfilm planeras

JUSTNORTH beräknas pågå 3,5 år. Till projektets mål hör att formulera politiska, juridiska och lagstiftande rekommendationer liksom förhandlingsverktyg för aktörer med intressen i utvecklingen av Arktis. Resultatet av arbetet ska även tillgängliggöras i en dokumentärfilm med perspektiv på en hållbar utveckling av Arktis, samt en handbok med rekommendationer för inkludering av rättviseperspektiv i framtida forskning.

Fakta

  • JUSTNORTH är ett tvärvetenskapligt projekt i syfte att bidra till en hållbar utveckling av Arktis.
  • JUSTNORTH finansieras av EU:s ramprogram Horizon 2020 med 6 000 000 euro och pågår i 3,5 år.
  • JUSTNORTH samlar 50 forskare, 15 partnerorganisationer och åtta länder som tillsammans ska genomföra 18 studier.
  • Vid Uppsala universitet deltar följande forskare i JUSTNORTH:

Don Mitchell, Kulturgeografiska institutionen
Johanna Ohlsson, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Vladislava Vladimirova, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Corine Wood-Donnelly, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier