1,5 miljoner danska kronor till ett nytt masterprogram i miljörätt

30 januari 2018

Nordiska ministerrådet har beviljat 1,5 miljoner danska kronor (cirka 200 000 euro) till ett nytt masterprogram i miljörätt: Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL). NOMPEL kommer att fokusera på rättsliga frågor i samband med dels förvaltning av naturresurser, dels energi- och klimatåtgärder. Tre universitet är ansvariga för NOMPEL, som är ett så kallat joint degree programme: Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet (koordinator), Juridiska institutionen vid Östra Finlands universitet och Juridiska fakulteten vid Tromsø Universitet. Programmet är planerat att starta hösten 2019, med ett årligt intag av 25 studenter. Studenterna kommer att vistas vid alla tre universitet under det tvååriga programmet. De beviljade medlen ska användas för att täcka studenternas resekostnader.