Drygt 70 miljoner till forskning inom hållbar utveckling

11 november 2016

Forskningsrådet Formas har beslutat bevilja totalt 654 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Av drygt 1 100 ansökningar har 220 beviljats medel. Uppsala universitet har fått drygt 70 miljoner till sammanlagt 24 projekt.

Forskningsrådet Formas fokuserar på forskning för en hållbar framtid. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar

 • Forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare
 • Mobilitetsstöd

Uppsala universitet har fått nära 71 miljoner kronor miljoner kronor till sammanlagt 24 projekt.
 
Uppsala universitets bidrag till Forsknings- och utvecklingsprojekt:

 • Dan I. Andersson: Selektion av antibiotikaresistenta bakterier i miljön via låga koncentrationer av antibiotika, biocider och tungmetaller
 • Matthew Webster: Genomets anpassning till klimatförändring hos två humlearter    
 • Staffan Svärd: Detektion och kontroll av parasitinfektioner i odlad fisk
 • Linus Sandegren: Antibiotika och antibiotikaresistens i avloppsvatten: Hur påverkar låga koncentrationer av antibiotika uppkomst och spridning av resistenta bakterier och resistensplasmider?
 • Martin Lascoux: Hur ska björkar anpassa sig till den globala klimatförändringen? Från naturliga populationer till avel
 • Daniel Brandell: BIOBATT - Biomassa-utvunna material för hållbara högkapactietetsbatterier med energi- och resurseffektiv återvinning
 • Tomas Edvinsson: Soldriven vattenrening med lågdimensionella fotokatalysatorer             
 • David Kronlid: Vilda problem och lärande för en övergång till urban hållbarhet    
 • Patrik Ellström: Campylobacter hos ekologiska kycklingar och smitta till människa    
 • Susanne  Stenbacka: (O)Möjligheternas landsbygd? Om praktik och deltagande i rurala miljöer med ett funktionalitetsperspektiv
 • Laura Parducci: Ekosystem och artutbredning förändringar över tiden: en metagenomisk undersökning
 • Pia Lindberg: Cyanobakterier för sol-driven förnybar produktion av kemikalier
 • Ulf Göransson: Grön kemi genom biokatalys: Kan enzymer från odlingsväxter användas för produktion av läkemedelspeptider
 • Ulf Risérus: Cirkulerande fettsyror som biomarkörer för kolhydratintag: viktiga verktyg för tolka samband mellan kost och diabetes?

Uppsala universitet bidrag till Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare:

 • Anders Persson: Nästa generations isotopanalys i fält    
 • Gemma Mestres Beà: Minska djurförsök med användning av en ny metod för att utvärdera de biologiska egenskaperna hos biomaterial med hjälp av ett mikroflödessystem
 • Josef Järhult: Hållbar användning av antiviraler vid säsongsinfluensa och pandemiberedskap – rangordning av risk för resistensutveckling i miljön och förståelse av spridningsvägar till människa
 • Katerina Guschanski: Vad vi kan lära oss av det förflutna: tandsten som ett verktyg inom naturvård
 • Sari Peura: Okända processer som minskar utsläpp av växthusgaser från våra sjöar    
 • Oona Lönnstedt: Effekter av mikroplastföroreningar på kustfisklarvernas ekologi    
 • May-Britt Öhman: Säkra och Hållbara Energiframtider i Sápmi: Antaganden och Handlingar, Visioner och Beslut
 • Reza Younesi: Uppladdningsbara batterier baserade på  naturligt rikliga material    
 • Erik Axelsson: Nytt perspektiv på näringslära genom genetisk karakterisering av anpassningar kopplade till en dietförändring under hundens domesticering
 • Anna Székely: Kartläggning av fagernas roll som ‘top-down’ och ‘bottom-up’ regulatorer i akvatiska ekosystem

Ingen forskare vid Uppsala universitet har fått mobilitetsstöd.