Forskningsmedel till forskning om barnkonventionen och kvarstadsrätt

12 april 2016

Två forskningsprojekt från Uppsala universitet har fått forskningsmedel från Ragnar Söderbergs stiftelse 11 april 2016.

De två forskningsprojekten är:

Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn? 

Rebecca Thorburn Stern, lektor vid juridiska institutionen, ska undersöka betydelsen av barnkonventionens rättsliga ställning i nationell rätt. Hur får rättigheterna i konventionen genomslag för barn i asylprocessen?

FN:s Barnkonvention är tillämplig på alla barn som befinner sig inom en stats jurisdiktion, vilket innebär att konventionen och de rättigheter den omfattar gäller även för barn som söker asyl. Idag befinner sig mer än 60 miljoner människor på flykt i världen, varav hälften är barn. Den betydelse barnkonventionen får på nationell nivå beror i betydande omfattning på vilken rättslig status konventionen har i nationell rätt.

 

Europeisk kvarstad på bankmedel – hur påverkas rätten?

Eva Storskrubb, postdoktor vid juridiska institutionen, ska undersöka hur EU:s nya kvarstadsförordning kommer att fungera i samverkan med de nationella reglerna.

För att rättsskipning inte bara skall handla om en rätt på papperet måste domar också kunna verkställas. Under en civilprocess kan en part ha möjlighet att undanröja sina tillgångar i syfte att omöjliggöra verkställighet. Kvarstad är en säkerhetsåtgärd där tillgångar tillfälligt beslagtas i syfte att säkerställa verkställighet av en eventuell senare dom. Inom EU kvarstår dock avsevärda problem med indrivning av skulder över gränserna och den nya kvarstadsförordningen är ett led i arbetet för att åtgärda de problemen.

---