Förhandlingar om nytt samarbetsavtal mellan lärosäten och kommuner

2016-02-17

Personporträtt på Elisabeth Nihlfors fotograferat utomhus.

Förhandlingar pågår om ett nytt samarbetsavtal för att underlätta för lektorer i skola och lärosäte att forska tillsammans, berättar Elisabet Nihlfors dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Vi kontaktade Elisabet Nihlfors, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper för att göra en halvtidsavstämning nu när halva mandatperioden för uppdraget som dekan och för fakultetsnämnden återstår.

Vad har ni uppnått hittills?

– Fakultetens olika enheter arbetar inom näraliggande områden och nu tycker jag att vi har byggt upp ett arbetsklimat där samarbetet ökar. Nu senast diskuterade vad vi gemensamt kan göra inom en femårsperiod och förslag om ett större forskningsprogram växte fram. Vetenskapsområdena i teknik och naturvetenskap respektive humaniora och samhällsvetenskap med stöd av rektor har skapat en forskarskola i ämnesdidaktik med doktorandtjänster vid 16 institutioner. Det är ett kvitto på möjligheterna att samarbeta över gränserna.

– Elva av institutionerna som medverkar i lärarprogrammen har startat utvecklingsprojekt för att öka kvaliteten i utbildningarna. Fokus är ämnesdidaktik, verksamhetsförlag utbildningen och en stärkt professionsutbildning.

– Arbetsgruppen "Fler vägar in i läraryrket" som rektor tillsatt kommer snart med en delrapport. Det är en fröjd att få diskutera och tänka tillsammans med studenter och representanter från alla tre vetenskapsområden. Hittills har vi bland annat diskuterat valideringsfrågor, hur olika kurser kan tillgodoräknas i olika utbildningar – frågor som hänger nära samman med akademiker som på grund av flyktingsituationen kommer till Sverige. Egentligen borde arbetsgruppen heta "Fler vägar in i alla yrken" men nu har vi börjat med läraryrket.

– Tack vare den aktiva studentsektionen LÄRA har vi tillsammans startat Lärarcafé, en mötesplats för blivande lärare och verksamma lärare i förskola och skola. Det är studenterna som bestämmer temat och de som via sociala medier gör dessa möten möjliga.

Vilka stora frågor återstår att arbeta med?

– Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, har visat stort intresse för det förslag till samarbetsavtal mellan lärosäten och kommuner som vi skickade in i juli 2015 tillsammans med universiteten i Göteborg och Karlstad. Tanken är att skapa förutsättningar för lektorer i skola och lärosäten att kunna forska tillsammans och ha delade anställningar mellan skola och lärosäte. Förlagan finns inom läkaryrket. Vi hoppas nu att förslaget kan rulla vidare och bli verklighet.

– Fakultetsnämnden har precis beslutat att ta fram ett underlag för kommande långsiktiga beslut. Några av de övergripande frågorna är på vilken grund vi ska prioritera och göra strategiska satsningar, hur vi kan argumentera för ökade forskningsmedel i fakultetsanslag för samtliga enheter inom fakulteten, vilka effekter detta får för professorsprogram och eventuellt också för fakultetens organisationer. Under våren engagerar vi alla utskott, nämnder och styrelser inom hela fakulteten så att alla enheter kan delta.

– Fakultetsnämnden har också utlyst medel till forskningsnoder enligt modell från historisk-filosofiska fakulteten, tanken är att stödja nya tvärvetenskapliga idéer.

Relaterad information