Tre Rudbeckmedaljörer och en Linnémedaljör utsedda

2015-11-30

Linnémedaljen i guld 2015 tilldelas Göran Arnqvist, professor i zooekologi vid Uppsala universitet. Dessutom tilldelas tre personer Rudbeckmedaljen: Otto Cars, Lena Marcusson samt Gerhart Wagner. Medaljerna överlämnas vid vinterpromotionen den 29 januari 2016.

Uppsala universitets Linnémedalj instiftades 2006 och delades första gången ut på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Guldmedaljen ges för ”i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”. Årets medalj i guld tilldelas Göran Arnqvist.

Professor Göran Arnqvists forskning ligger i gränslandet mellan ekologi och genetik och fokuserar på de evolutionära konsekvenserna av könlig förökning hos främst insekter. Arnqvist är en av initiativtagarna till det expansiva forskningsfält som studerar genetiska konflikter mellan könen och deras påverkan på biologiska fenomen. Han har visat på hur sådana konflikter leder till viktiga effekter på djurvärldens diversitet av arter och könskaraktärer. Forskningen knyter an till den del av Linnés forskning som inleddes med hans avhandling rörande tvåkönad alstring 1759. Arnqvists forskning har visat att den biologiska betydelsen av tvåkönad förökning är mycket större än Linné kunnat ana.

Läs mer om Linnémedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj instiftades 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres död. Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”. Årets medaljer tilldelas följande tre seniora forskare:

Otto Cars är seniorprofessor vid institutionen för medicinska vetenskaper. Som specialist i infektionssjukdomar har han under många år ägnat sig åt problematiken kring antibiotikaresistens. Hans forskning har varit inriktad mot hur adekvat dosering och rationell antibiotikaanvändning kan bidra till minskad antibiotikaresistens. Otto Cars var under många år ordförande för Strama (the Swedish Strategic Programme against Antibiotic Resistance), vilket påtagligt påverkat berörda institutioner och myndigheter i Sverige, liksom Världshälsoorganisationen WHO. Han har under de senaste tio åren varit engagerad i uppbyggnaden av ReAct, ett internationellt nätverk med fokus på de globala konsekvenserna av bakteriers resistens mot antibiotika. Han är också en av initiativtagarna till skapandet av Uppsala Antibiotic Centre (UAC) som kommer att tvärvetenskapligt bearbeta antibiotikaresistensfrågor vid Uppsala universitet och i Uppsalaregionen.

Lena Marcusson, professor emerita vid juridiska fakulteten, är en av Sveriges och Nordens ledande forskare i förvaltningsrätt i vid mening. Hon disputerade vid Uppsala universitet 1989 med avhandlingen ”Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet”. Lena Marcusson har sedan bedrivit en omfattande och i hög grad samhällsrelevant forskning om bland annat organisationsformer för offentlig förvaltning, principer för handläggning och rättsskyddsgarantier i offentlig förvaltning samt om svensk högre utbildning och forskning i ett rättsligt och komparativt perspektiv.

Gerhart Wagner är seniorprofessor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi där han från år 2000 inhade en lärostolsprofessur i mikrobiologi. Han är en internationellt erkänd forskare i forskningsfronten inom området mikrobiell genetik, som vid kvalitetsutvärderingen KoF07 identifierades som världsledande. Gerhart Wagner har i en rad vetenskapliga studier påvisat betydelsen av small RNA (antisense RNA) för reglering av livsviktiga funktioner i bakterier. Denna kunskap är t ex avgörande för kontroll av antibiotikaresistens i bakterier.

Läs mer om Rudbeckmedaljen