Barn- och ungdomsforskare utsedda till nya hedersdoktorer

2015-10-14

Professor emeritus William Corsaro, Indiana, samt professor Jane Humphries, Oxford, har utsetts till nya hedersdoktorer vid fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet.

William Corsaro, professor emeritus vid sociologiska institutionen, Indiana University, USA, är en världsledande forskare inom det barndomssociologiska området, som på ett banbrytande sätt förändrat vår förståelse av barns perspektiv och deltagande i socialisationspraktiker i förskola, skola och familjeliv. Under 1980-talet, långt innan barndomsforskningen blev etablerad, genomförde han etnografiska fältarbeten i amerikanska förskolor där han utforskade hur barn formar kamratkulturer. Corsaro har därefter genomfört en rad längre fältarbeten i förskolor både i USA och i Italien där han studerat hur barn förbereds på olika sätt inför skolstarten. Hans mikroetnografiska ansats liksom hans teoretiska begreppsapparat används idag av många forskare inom det utbildningsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga området med intresse för barns sociala liv, lärande och kulturella praktiker. Hans bok ”The Sociology of Childhood” (2014, omtryckt för fjärde gången) visar på bredden i den forskningstradition som han i hög grad själv bidragit till att utveckla.

Jane Humphries är professor i ekonomisk historia vid universitetet i Oxford (All Souls College). Hon har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt att både forska och undervisa om familjer, barn och ungdomars sociala och ekonomiska historia. Under de senaste åren har hon fokuserat på barns erfarenhet av bland annat fostran och skolning. Vidare har hon utforskat förhållandet mellan massutbildning och industriella ekonomier samt familjer och social reproduktion. Med boken ”Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution” (2010) har hon revolutionerat vår kunskap om hur arbetarbarn upplevde den industriella revolutionen. Vidare har Humphries aktivt sökt sprida sina forskningsresultat till en bredare publik. Nämnda bok bildade till exempel grund för den kritikerrosade och prisade BBC-serien ”The Children Who Built Victorian Britain”, som Humphries skrev, producerade och medverkade i.