Öppen föreläsning om antibiotikaresistens

2015-05-28

Manica Balasegaram, som besöker Uppsala Health Summit nästa vecka, håller också en öppen föreläsning om antibiotikaresistensens utmaningar

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten idag mot människors och djurs hälsa. I samband med toppmötet Uppsala Health Summit ges en öppen föreläsning om antibiotikaresistensens utmaningar av doktor Manica Balasegaram från Läkare utan gränser.

Uppsala Health Summit är ett forum där speciellt inbjudna beslutsfattare, opinionsbildare och experter får möjlighet att mötas i en öppen dialog om hur innovationer och forskningsresultat kan användas för att förbättra global hälsa och sjukvård. Temat för Uppsala Health Summit 2015 är antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten idag mot människors och djurs hälsa och stora grupper människor har ingen, eller bristfällig, tillgång till antibiotika.

1999 startade Läkare utan gränser Access Campaign för att främja tillgången till basala mediciner, diagnostik och vacciner i resursfattiga miljöer. Doktor Manica Balasegaram är verkställande direktör för Access Campaign.

Doktor Manica Balasegarams föreläsning Antibiotic resistance – an issue to be solved by the market or by politics? kommer att behandla de problem och utmaningar som Läkare utan gränser möter i sitt arbete.

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Uppsala Health Summit, Utrikespolitiska föreningen I Uppsala och Uppsala studentkår Medicinska sektionen.

Mer information om föreläsningen.