129 miljoner kronor till Uppsalaforskning inom humaniora och samhällsvetenskap

2014-10-30

I sin stora utlysning av forskningsbidrag har Vetenskapsrådet beviljat sammanlagt 129 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Uppsala universitet tilldelas mer pengar än något annat svenskt lärosäte.

Totalt har Vetenskapsrådet beviljat 433 miljoner kronor i den aktuella utlysningen. De beviljade beloppen fördelas över åren 2015–2019.

Av 1 108 ansökningar har 94 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 8,4 procent. Hela 28 av de 94 beviljade forskningsprojekten bedrivs eller leds vid Uppsala universitet. 

I årets beslut får humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet en betydligt större andel än tidigare år. Det gäller sett till både antalet beviljade projekt och storleken på beviljade belopp.

Näst efter Uppsala universitet tilldelades Göteborgs universitet mest pengar, 96 miljoner kronor, följt av Stockholms universitet med 69 miljoner kronor och Lunds universitet med 30 miljoner kronor.

Här är samtliga beviljade forskningsprojekt vid Uppsala universitet:

 • Helen Andersson, 4,0 mkr, Etik och skrivandets politik: Medlemskap, vittnesmål och representation
 • Michael Boyden, 2,5 mkr, Amerikanska litterära responser på utländska revolutioner under det långa artonhundratalet (1776–1989)
 • Matti Eklund, 5,3 mkr, Normativitetens olika former
 • Eva Erman, 8,0 mkr, Det civila samhället som botemedel mot den liberala demokratins kris och utmaningen från politisk jämlikhet
 • Christine Fawcett, 3,2 mkr, Simultan imitationens roll i utvecklingen av samarbetsförmågan
 • Hanne Fjelde, 4,4 mkr, Fientliga förbindelser: etniskt motiverat våld mot civila i inbördeskrig
 • Mikael Höök, 3,5 mkr, Global oljeförsörjning: modellering av konventionell och okonventionell oljeproduktion med bottom-up modeller som integrerar fysiska och ekonomiska parametrar
 • Jens Johansson, 6,8 mkr, Skada: begreppet och dess relevans
 • Stefan Jonsson, 6,7 mkr, Konkurrensens organisatoriska konsekvenser: hur påverkas svenska skolor av konkurrens?
 • Anders Jörgensen, 4,3 mkr, Nya perspektiv på fransk ljudhistoria - vad lånord i bretonskan kan berätta
 • Anna Karlström, 3,1 mkr, Rooted and routed heritage - indigenous cosmopolitans in Southeast Asia
 • Mattias Lundberg, 1,7 mkr, Kulturella och sociala efterklanger av luthersk kyrkomusik i det tidigmoderna Sverige
 • Beata Megyesi, 6,0 mkr, DECODE: Automatisk avkodning av historiska manuskript
 • Kåre Johan Mjør, 2,6 mkr, Skapande och kreativitet: En begreppshistorisk studie av den ryska filosofien
 • Irene Molina, 6,4 mkr, Att sätta genusperspektiv på boendet ? Ett intersektionellt perspektiv på bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på genusrelationer i Sverige
 • Ilkka Henrik Mäkinen, 3,7 mkr, Hälsans olika aspekter: sambanden mellan dödlighet, sjuklighet, funktionell status och subjektiv hälsa i Europa
 • Julia Nordblad, 3,4 mkr, Politisk representation av framtida generationer: Hållbarhet och det politiska språket, 1780–1840
 • Anju Saxena, 5,0 mkr, Dokumentation av ett hotat språk: Kunashi
 • Tanja Schult, 6,0 mkr, Att omvandla det förflutna till nutida upplevelser: Levandegörandet av Förintelsen i Israel, Tyskland, Polen och Sverige sedan år 2000
 • Ashok Swain, 5,2 mkr, Tillit mellan grupper efter krig: effekterna av migration
 • Suruchi Thapar-Björkert, 5,4 mkr, Civilsamhället och den deliberativa demokratin: frivilligföreningars roll i offentliga samtal om förortsupplopp och dess orsaker
 • Petter Tistedt, 2,3 mkr, Homo elector: Väljaren i samhällsvetenskap, politik och reklam under mellankrigstiden
 • Erika Weiberg, 10,0 mkr, Domesticerade landskap på Peloponnesos: Miljö- och samhällsdynamik från det senare neolitikum till den romerska perioden (4000 f.Kr.–300 e.Kr)
 • Sara Westin, 4,1 mkr, Bakom retoriken: Om implementeringen av ett nytt stadsplaneringsideal i Sverige
 • Susanna Witt, 3,8 mkr, Gränssnittet med det främmande: den sovjetiska översättningsskolan, kalla kriget och världslitteraturen
 • Laila Zackariasson, 3,7 mkr, Omsättningsskydd och godtrosförvärv beträffande lösöre. En rättsvetenskaplig och rättsekonomisk analys
 • Thomas Ågren, 3,0 mkr, Mot ett neurobiologiskt ramverk för exponeringsterapi - in vivo och imaginär exponering och rädslominnens beständighet
 • Fredrik Åhs, 4,7 mkr, Betydelsen av arv och miljö för känslomässiga processer i amygdala