Stort förändringsprojekt sjösätts inom teologi

21 August 2017

Fotografi på Mattias Martinson fotograferat utomhus.

Efter noggrann förberedelse drar teologiska fakulteten igång ett stort förändringsprojekt inom både utbildning och forskning, berättar Mattias Martinson, dekan för teologiska fakulteten.

Hallå där Mattias Martinson, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning, som har blivit omvald som dekan för teologiska fakulteten i ytterligare tre år. Vilka stora frågor ser du för fakulteten den närmaste tiden?

– Vi gick vid årsskiftet in i ett stort förändringsprojekt som vi kallar projekt 2020. När jag började som dekan 2014 bedömde jag och fakultetsnämnden läget gynnsamt för att förnya flera av våra verksamheter. Vi drog då igång förarbetet till projekt 2020, som nu genomförs konkret.

Vad innebär förändringsprojektet?

– Inom grundutbildning och på avancerad nivå vill vi bland annat skapa en mycket tydligare koppling mot arbetslivet och få ett bättre genomslag i utbildningarna för de nya kunskaper som vår forskning har genererat. Förutom de klassiska professionerna finns det en rad möjliga yrken och kompetenser som våra kunskaper relaterar till, säkerhetsanalys och migrationsfrågor för att bara nämna två områden. Vi vill göra om våra program för att tydliggöra detta. 

På forskningssidan har vi i projektets första fas samlat våra elva forskarutbildningsämnen i fem storseminarier för att öka samarbetet mellan ämnen och utveckla seminarieverksamheten. Inom mångvetenskaplig forskning har vi idag två centrumbildningar som är viktiga framtidssatsningar för oss: Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) respektive Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR). Teologiska fakulteten är idag en fakultet som expanderar och utvecklas, detta blev inte minst tydligt när områdesnämnden vid årsskiftet inrättade CEMFOR vid teologen.

Hur har ni arbetat fram förändringsprojektet?

– Arbetet de senaste tre åren har tagit sin utgångspunkt i ett mål- och strategiarbete, som har genererat ett styrdokument för omstrukturering av verksamheten. Fakultetsledningen har tagit fram underlag till styrdokument som sedan har diskuterats och förändrats vartefter synpunkter kommit in. Det har varit ute på remissrunda, vi har arrangerat en stor en konferens med alla anställda för att tillsammans arbeta med dokumentet, och sen har vi även diskuterat alla saker ämnesvis med i stort sett alla lärare och forskare.

Hur kommer arbetet se ut framåt?

– Vi i fakultetsnämnden skriver årliga direktiv som helt och hållet lämnar över till verksamheten att utforma bästa tänkbara lösning. Vi utvärderar sedan i slutet av året och skriver nya direktiv anpassade till vad som hänt föregående år.

Vilka risker ser du?

– Det är alltid risk att inte orka med när man drar igång mycket förändring samtidigt. Det är därför viktigt att tänka i projekt respektive ordinarie verksamhet och avlasta den personal som arbetar i projekten.

Kommer du som dekan fokusera på någon särskild fråga i arbetet?

– Jag kommer särskilt bevaka samverkansfrågor inom utbildning och forskning. Vi har exempelvis startat en samverkansgrupp som bland annat arbetar med att utveckla ett tänkande kring praktikplatser, vilket kan bredda yrkesprofilen.