Satsning på migrationsrätt

1 July 2016

Universitet satsar 7,5 miljoner kronor på forskning om migrationsrätt. Syftet är att långsiktigt stärka samhällets möjligheter att hantera migration.

Migration är en av vår tids stora samhällsutmaningar som berör alla delar av samhället. Men för att samhället ska kunna hantera migrationen på ett bra sätt krävs djupa och breda kunskaper om juridiken kring migration, både nationellt och internationellt.

Uppsala universitet satsar därför 7,5 miljoner kronor under en fyra årsperiod för att bygga vidare på den framgångsrika forskningen inom migrationsrätt. Pengarna ska användas till rekrytering av doktorander och forskningsmedel till forskare.

2011 startade Uppsala universitet tillsammans med Lunds universitet den gemensamma forskningsmiljön "Lund/Uppsala Migration Law Network". Den nu aktuella satsningen innebär en konsolidering av den ledande rollen inom migrationsrättslig forskning.

Satsningen innebär också möjligheter att fördjupa samarbetet med migrationsforskning inom andra ämnen och en mer utvecklad samverkan med organisationer och myndigheter.

---

Fakta

Forskningsmiljön Lund/Uppsala Migration Law Network (L/UMIN) är ett samarbete mellan Uppsala och Lunds juridiska fakulteter för att lyfta och utveckla migrationsrätten i Sverige. Forskningen belyser både internationella och nationella aspekter av migrationsrätten.

Läs vidare