Vässad vision för teologiska fakulteten på gång

29 February 2016

Personporträtt på Mattias Martinson fotograferat inomhus.

Den regionala konkurrensen inom teologisk högskoleutbildning är tuff, vi arbetar därför på att vässa våra utbildningsprogram, berättar Mattias Martinson, dekan för teologiska fakultetsnämnden.

Det återstår ungefär halva mandatperioden för  dekan och ledamöter i fakultetsnämnden för teologiska fakulteten. Vi träffade dekanen Mattias Martinson för att höra vad som hänt och vad som kommer framöver.

Vilka stora frågor arbetar teologiska fakultetsnämnden med?

– När jag tillträdde som dekan hade precis forskningsmiljön Impact of religion blivit utvärderad, och en utvärdering av Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), där Impact är placerat, landade på bordet strax därefter. Båda utvärderingarna föll väl ut och pekade tydligt mot hur vi borde gå vidare när befintlig finansiering tar slut. Vi började direkt arbetet med att satsa långsiktigt för att hitta en permanent finansieringslösning där Centrum för forskning om religion och samhälle kan stå på egna ben vid sidan av institutionen.

 – Vi drog också igång ett mål- och strategiarbete, det måste dras igång direkt om det ska hinnas med under mandatperioden. Vi behöver skapa en kraftfull agenda för framtiden, det är dags att se över forskning och utbildning och förnya våra strukturer. Inom området samverkan vill vi arbeta på att koppla ihop verksamheten tydligare med det omgivande samhället och söka samarbetspartners, här kommer arbetet med framtiden för CRS att fungera som en pilotverksamhet.  Inom religionsvetenskaplig grundutbildningen har vi tuff regional konkurrens. Vi är väldigt bra på det mesta men vi behöver vässa våra program. Inom  forskningen behöver vi bland annat titta på hur vi kan få synergi mellan de olika forskarutbildningsämnena, vi lägger idag mycket resurser på doktorander som fördelas ut på elva utbildningsämnen. Vi frågar oss nu om man kan hitta modeller som koncentrerar miljöerna utan att reducera vår forskningsbredd.

 – Vi kommer att dra upp riktlinjerna för mål och strategier i ledningsgruppen, förankra väl bland alla kollegor och besluta i fakultetsnämnden. Sedan kommer vi ha ett internat med hela kollegiet för att arbeta tillsammans med handlingsplaner och praktiska lösningar. Öppenheten i processen är oerhört viktig, det måste vara transparens för att vår kollegiala modell ska fungera, jag berättar så mycket jag kan för kollegorna om hur tankarna går. Dörrarna till arbetsrummet är öppna för samtal.

 – Vi utreder för närvarande också, på uppdrag av vicerektor, möjligheterna att samla forskning om rasism och närliggande ämnen.