Ökat anslag till religionsforskning efter positiv utvärdering

18 June 2014

Vetenskapsrådet har beslutat att höja anslaget med tio procent för forskningsprogrammet "The Impact of Religion - Challenges for Society. Law and Democracy". Utvärderingspanelen har vid halvtidsutvärderingen bedömt att forskningsprogrammet resulterat i "forskning av extremt hög internationell kvalitet".

Impactprogrammet är en av de 20 svenska Linnémiljöer som skapades med anslag från Vetenskapsrådet år 2008. Halvtidsutvärderingen är precis klar och den internationella utvärderingspanelen är imponerad av forskningsprogrammets resultat. 

- Vi är väldigt glada, det är mycket ovanligt att anslagen höjs, säger Per Pettersson, professor i religionssociologi och programledare för forskningsprogrammet. Utvärderingspanelen betonar särskilt vårt ovanligt breda och lyckade tvärvetenskapliga samarbete, inte minst mellan jurister och religionsvetare där vi har hittat nya samarbeten. Panelen trycker också på vårt internationella nätverk med andra forskningsprogram som har skapat en internationell förankring.

- Forskningsprogrammet bedöms vara väldigt brett men samtidigt sammanhållet och det tror jag bottnar i en bra organisation och en stark centrumbildning som bas för programmet. Vi har också ett starkt stöd från universitetet i stort som bekräftar vår seriösa långsiktiga satsning.

rapporten skriver panelen bland annat att en ”synergistisk kombination av stabil finansiering från Linnémiljön och ytterliga, mycket imponerande och framgångsrika anslagsansökningar från Vetenskapsrådet, EU och andra fonder, har skapat och förstärkt forskning av extremt hög internationell nivå. Framför allt imponerades panelen vid platsbesöket av omfattningen av och kvalitén på interaktion mellan forskarkolleger från helt olika vetenskapliga discipliner. Detta är ännu svårare att åstadkomma i praktiken än i teorin.”

Utvärderingspanelen lyfter också fram det tvärvetenskapliga samarbetet över ämnesgränserna och hur detta fört forskningen framåt, samt hur man lyckats attrahera och behålla yngre forskare i programmet: ”Forskning och samarbetsformer var djärva och riskabla och har flyttat fram forskningsfronten på ett spännande sätt, och i detta även lockat en ny generation doktorander. Ansvarskänslan för den kommande generationen forskare inom Impact var imponerande.”

Med anledning av den framgångsrika verksamheten har Vetenskapsrådet beslutat att höja anslaget till forskningsprogrammet med tio procent.

Utvärderingspanelen lämnar dock tre rekommendationer till forskningsprogrammet inför det fortsatta arbetet:

  • En tydligare dokumentation av samspelet med samhällets politiska och rättsliga sfär;
  • En mer formell struktur för samverkan mellan doktorander;
  • Ytterligare insatser för att stärka den riktade kommunikationen med omvärlden.