Lärande om hållbar utveckling studerat i tre avhandlingar

12 May 2014

Enligt svenska läroplaner ska förskola och skola ge barnen kunskap om och insikt i vad hållbar utveckling betyder. Men lärandet är komplext, visar tre nya avhandlingar. Det räcker inte med att gå ut i naturen eller läsa vissa texter utan det är flera faktorer som samspelar. Det är i handling och diskussion som mening och lärande skapas, vilket gör lärarens roll mycket central.

I tre färska avhandlingar från Uppsala universitet har Maria Hedefalk, Petra Hansson och Karin Rudsberg undersökt olika undervisningspraktiker och förutsättningar för barns och elevers kunskap och lärande i undervisning som rör hållbar utveckling. Utifrån olika teoretiska utgångspunkter har metoder utvecklats för att undersöka vad som skapar mening, hur det går till samt innehållet i detta meningsskapande.
 
Hedefalks och Rudsbergs avhandlingar visar båda att läraren har en viktig roll. Genom att rikta barn och elevers uppmärksamhet mot ett specifikt undervisningsinnehåll, påverkas deras handlingar i undervisningssituationen. Rudsbergs avhandling visar bland annat hur läraren möjliggör för eleverna att testa och värdera olika perspektiv, olika sätt att se på exempelvis klimatförändringar.
 
-   Min studie visar att det inte var självklart att argumentera kritiskt i den studerade undervisningspraktiken, säger Maria Hedefalk. Lärares olika sätt att undervisa, möjliggör eller till och med hindrar barnen att agera kritiskt. Till exempel är det inte ovanligt att normer styr hur barnen skall handla och i en normerande undervisningspraktik blir det inte relevant att ställa sig kritisk till de handlingar som utförs. Hur man ska agera är ju redan bestämt i förväg.

Samtidigt är de eniga om att det är tydligt i resultaten att barn och elever använder kunskap och lär sig formulera argument just genom att diskutera. I förskolepraktiken fanns situationer där barnen själva värderade en handling och ställde sig kritiskt till handlingarna i situationen. Till exempel ifrågasattes regler återkommande i den fria leken och där kunde barnen argumentera om hur reglerna skulle kunna förändras för att fungera bättre både i nuet och i framtiden.

-   I argumentativa diskussioner möjliggörs för eleverna att lära sig använda tidigare kunskaper och att formulera argument i situationer där verkliga problem diskuteras, säger Karin Rudsberg.

Hon betonar betydelsen av att eleverna också är med och skapar diskussionen. För det  är i samspelet med andra som eleven kan utveckla och föra andra elevers resonemang vidare.

Petra Hanssons avhandling, som undersöker utomhuspedagogikens och ekokritikens idéer om utbildning, lärande och hållbar utveckling, visar att dessa utbildningspraktiker har en syn på lärande som är ganska enkelriktat där den miljö eller den text man möter betraktas som det viktigaste i lärandesituationen.
 
- Förenklat vilar båda dessa praktiker på en idé om att om vi bara går ut i naturen eller om vi bara läser rätt sorts böcker blir elever miljömedvetna och aktiva deltagare i den hållbara utvecklingen, förklarar hon. Till exempel framstår inte barn och ungdomars egna erfarenheter som viktiga förutsättningar för lärande. Mer kunskap om hur olika omständigheter samspelar i lärandesituationer är viktigt för att vi ska kunna erbjuda en bra utbildning om hållbar utveckling för alla säger Petra Hansson.
 
Ett gemensamt resultat för alla dessa tre avhandlingar är att lärande om hållbar utveckling är komplext och att det i praktiken är många faktorer som påverkar lärandet, såsom tidigare erfarenheter, vilka texter man läser, vad lärarna och barnen gör och pratar om.
 
De tre avhandlingarna:
Maria Hedefalk - Förskola för hållbar utveckling: Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling
Karin Rudsberg - Elevers lärande i argumentativa diskussioner om hållbar utveckling
Petra Hansson - Text, Place and Mobility: Investigations of Outdoor Education, Ecocriticism and Enviromental Meaning Making